TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde yer alan taşınmazların ayrı ayrı kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde yer alan taşınmazların ayrı ayrı kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir.

İhale 29.02.2024 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN toplantı salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

İhale suretiyle kiralanması yapılacak taşınmazın kira şartnamesi, en geç 28.02.2024 tarih ve saat 16.00’ya kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 13.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğünde görülebilir veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca alınan OLUR gereğince listenin 1-14 sırasındaki yerlere ait ihale şartnamesi ve eklerini 500,00.-TL. (K.D.V. Dahil) karşılığı, listenin 15-17 sırasındaki yerlere ait ihale şartnamesi  ve eklerini 250,00-TL.(K.D.V. Dahil) karşılığı temin edilebilir.

4) İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (29/02/2024) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstekliler, Şartnamede belirtilen yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır.

Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

Gerçek veya Tüzel kişilerin İhale tarihinden itibaren son 3 yıl içerisinde herhangi bir yılda cirosunun 750.000.000,00-Türk Lirası bedelden aşağı olmaması, hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olması.

Tüzel kişilerin şirket kuruluş ana sözleşmesinde iştigal konusunda 10 yıl faaliyette bulunması.

Benzer işler kapsamında kiralama işi yaptığına dair iş tamamlama belgesi.

6.1. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1- T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi veya kimlik fotokopisi, onaylı ikametgah adresi, adli sicil kaydı belgesi (e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3- İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

6- Şartname ve Ekleri, her sayfası imzalanacak ve ihale dosyasın da mevcut olacak.

7- İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

8- Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

6.2. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:

1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,kimlik fotokopileri

2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3- İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

6- Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, İmza

7- Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

8- Şartname ve Ekleri, her sayfası imzalanacak ve ihale dosyasın da mevcut olacak.

9- İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)

10- Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

11- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

12- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6.3. Ortak Girişim Olması halinde;

1- İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 6.1. ve 6.2. bendindeki belgeler ile 6.3. bendinde belirtilen belgeler.

2- Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

3- Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.

 

İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen tekliflerin yeterli görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Devlet İhale Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN’ce yeniden belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. ENCÜMEN’ce uygun görülecek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8) İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

9) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

10) 2886  sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

11) Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

12) İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen dosyasındaki bilgileri ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale ve Kiralama için yapılacak işlemlerdeki damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi, ilan bedeli, resmi harç, sözleşme giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir.

13) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI LİSTESİ

 

 

SIRA NO

ADRESİ

NEVİ

SÜRE

1 YILLIK % 20 KDV DAHİL MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT %3

İHALE SAATİ

1

YENİMAHALLE İLÇESİ EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 ADRESİNDE ABB HİZMET BİNASI İÇERİSİ ERKEK KUAFÖRÜ

KUAFÖR

3 YIL

42

₺43.200,00

₺1.296,00

14:30

2

ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN 5 ADET ÇİÇEK SATIŞ YERİ

ÇİÇEK SATIŞ YERLERİ

3 YIL

TOPLAM: 190 M² ( 101 M² AÇIK VE 89 M² KAPALI ALAN)

₺885.600,00

₺26.568,00

14:31

3

ÇANKAYA İLÇESİ ETİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI İLE STRAZBURG CADDESİ ORTASI FUAR ÇARŞISI NO:42/15 (ESKİ 42/60) ADRESİNDEKİ İŞYERİ

İŞYERİ

3 YIL

TOPLAM: 18,50 M² (10 M² ZEMİN ALANI VE 8 M² ASMA KAT)

₺60.480,00

₺1.814,40

14:32

4

BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI NO:25 ADRESİNDE BULUNAN BEYPAZARI AİLE YAŞAM MERKEZİ İÇERİSİNDEKİ KAFETERYA

KAFETERYA

3 YIL

218,75

₺43.200,00

₺1.296,00

14:33

5

ÇANKAYA İLÇESİ SAĞLIK MAHALLESİ AKSU CADDESİ SIHHIYE ÇOK KATLI OTOPARK 1.KAT NO:6/A İŞYERİ

İŞYERİ

3 YIL

762,5

₺619.200,00

₺18.576,00

14:34

6

ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM MAHALLESİ GENÇLİK PARKI İÇİ NO:14/37

DÜKKAN

3 YIL

TOPLAM: 186 M² ( 59 KAPALI VE 127 AÇIK)

₺252.000,00

₺7.560,00

14:35

7

MAMAK İLÇESİ ŞAFAKTEPE MAHALLESİ MAMAK CADDESİ NO:59/B

İŞYERİ

3 YIL

688

₺208.800,00

₺6.264,00

14:36

8

ÇANKAYA İLÇESİ KOCATEPE MAHALLESİ MİTHATPAŞA ÜST GEÇİT ALTI NO:42/1

İŞYERİ

3 YIL

400

₺259.200,00

₺7.776,00

14:37

9

ÇANKAYA İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CADDESİ NO:11/A

İŞYERİ

3 YIL

400

288.000,00

₺8.640,00

14:38

10

YENİMAHALLE İLÇESİ ERGAZİ İMAR MAHALLESİ CENGİZ AYTMATOV CADDESİ İLE 2416.CADDE KÖŞESİ 15137 ADA 1 PARSEL İÇİ ARSA ÜZERİNE YAPILAN 2 KATLI BİNA (DÜĞÜN SALONU)

ARSA ÜZERİNE YAPILAN 2 KATLI BİNA

10 YIL

TOPLAM: 1.050 M²
1.KAT 525 M²
2.KAT 525 M²

₺720.000,00

₺21.600,00

14:39

11

ALTINDAĞ İLÇESİ HACIBAYRAM MAHALLESİ HACIBAYRAM VELİ CADDESİ HACIBAYRAM VELİ ÇARŞISI 10 ADET DÜKKAN

DÜKKAN

3 YIL

410,5

₺796.320,00

₺23.889,60

14:40

12

ÇANKAYA İLÇESİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 2153. SOKAK 28162/1 PARSEL YANI VE CEPA AVM BAUHAUS SÖĞÜTÖZÜ YANI

KAFETERYA

3 YIL

TOPLAM: 767 M²
451 M² AÇIK ALAN
316 M² KAPALI ALAN

₺345.600,00

₺10.368,00

14:41

13

YENİMAHALLE İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ 2098/50 PARSEL İÇİ ALPARSLAN TÜRKEŞ MEZARI ARKASI KAFETERYA

KAFETERYA

3 YIL

TOPLAM: 162 M² KAPALI ALAN

₺316.800,00

₺9.504,00

14:42

14

ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ULUS İŞHANI 5862 ADA 1 PARSELDEKİ E BLOK 1.KAT 115 VE 116 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

DÜKKAN

3 YIL

TOPLAM: 73 M²
E BLOK 115 NUMARA 36,50 M²
E BLOK 116 NUMARA 36,50 M²

₺115.200,00

₺3.456,00

14:43

15

ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ULUS İŞHANI 5862 ADA 1 PARSELDEKİ E BLOK 1.KAT 118 VE 120 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

DÜKKAN

3 YIL

TOPLAM: 93 M²
E BLOK 118 NUMARA 58 M²
E BLOK 120 NUMARA 35 M²

₺100.800,00

₺3.024,00

14:44

16

ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ULUS İŞHANI 5862 ADA 1 PARSELDEKİ E BLOK 1.KAT 108, E BLOK 1.KAT 110 ,E BLOK 1.KAT 113 VE E BLOK 1.KAT 121 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

DÜKKAN

3 YIL

TOPLAM: 156 M²
E BLOK 108 NUMARA 54 M²
E BLOK 110 NUMARA 35,50 M²
E BLOK 113 NUMARA 38 M²
E BLOK 121 NUMARA 28,50 M²

₺198.000,00

₺5.940,00

14:45

17

ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ULUS İŞHANI 5862 ADA 1 PARSELDEKİ C BLOK ZEMİN KAT 9, C BLOK ZEMİN KAT 10 ,C BLOK ZEMİN KAT 11  NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

DÜKKAN

3 YIL

TOPLAM: 333,19 M²
C BLOK 9 NUMARA 112,03 M²
C BLOK 10 NUMARA 112,16 M²
C BLOK 11 NUMARA 109 M²

₺626.400,00

₺18.792,00

14:46

 

 

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.

 

 

 

 

İDARENİN ADI

:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM

:

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES

:

EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 13 YENİMAHALLE/ANKARA

TELEFON

:

0 312 507 25 89

FAX

:

0 312 507 26 11

 

#ilangovtr

Basın No ILN01986173

19 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haymana Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haymana Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haymana Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haymana Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.