TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANTAŞINMAZ KİRALAMA İLANI           Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muh...

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

           
Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, aşağı listede yer alan Şehrin Muhtelif yerlerinde yer alan taşınmazların kiralanması aşağı tabloda hizasında yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi doğrultusunda kapalı teklif usulüyle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.

  1. İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir.
  2. İhale 14.03.2024 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN toplantı salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.
  3. İhale suretiyle kiralanması yapılacak taşınmazın kira şartnamesi, en geç 13.03.2024 tarih ve saat 16.00’ya kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 13.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00.-TL. (K.D.V. Dahil) karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir.

4) İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (14/03/2024) saat 12.00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  1. İstekliler, Şartnamede belirtilen yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır.
  2. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

6.1. Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
1- T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi veya kimlik fotokopisi, onaylı ikametgah adresi, adli sicil kaydı belgesi (e- devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)
2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon ve varsa faks ile elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
3- İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
5- Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
6- Şartname ve Ekleri, her sayfası imzalanacak ve ihale dosyasın da mevcut olacak.
7- İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
8- Şartname Alındı Makbuzu ( Aslı )
9- Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı borcu yoktur yazısı.
6.2. Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler:
1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, kimlik fotokopileri
2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)
3- İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi.
4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
5- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
6- Gerçek kişinin ticari işletme sahibi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, İmza
7- İhale ilan tarihinden itibaren alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge.
8- Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
9- Şartname ve Ekleri, her sayfası imzalanacak ve ihale dosyasın da mevcut olacak.
10- İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı  (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak)
11- Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )
12- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
13- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
14- Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından aldığı borcu yoktur yazısı.
6.3. Ortak Girişim Olması halinde;
1- İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre 6.1. ve 6.2. bendindeki belgeler ile 6.3. bendinde belirtilen belgeler.
2- Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
3- Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
4- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair belge

  1. İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen tekliflerin yeterli görülmemesi veya şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde ikinci ihale tarihi 2886 sayılı Devlet İhale Kanun hükümlerine göre ENCÜMEN’ce yeniden belirlenecek yer ve saatte aynı şartlarda yapılacaktır. ENCÜMEN’ce uygun görülecek karar bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8) İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
9) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
10) 2886  sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
11) Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.
12) İhale şartnamesinde ve sözleşmesinde belirtilen dosyasındaki bilgileri ihale edilen yüklenici tarafından aynen kabul etmiş sayılır. İhale ve Kiralama için yapılacak işlemlerdeki damga vergisi, karar pulu, her türlü vergi, ilan bedeli, resmi harç, sözleşme giderleri, KDV gibi ödenmesi gereken her türlü giderler ihale edilene aittir.
13) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

                                                                                   TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI LİSTESİ
 

SIRA NOADRESİNEVİSÜRE1 YILLIK % 20 KDV DAHİL MUHAMMEN BEDEL (TL.)%3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL.)İHALE SAATİ
1ALTINDAĞ İLÇESİ ANAFARTALAR MAHALLESİ ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ POSTA CADDESİ YENİ HAL İÇİ(YAKUT SOKAK) NO:21 DÜKKANDÜKKAN3 YILTOPLAM 100M²
ZEMİN KAT 30 M²
ASMA KAT 10M²
-1 BODRUM KAT 30 M²
-2 BODRUM KAT 30 M²
₺525.600,00₺15.768,0014.15 
2MAMAK İLÇESİ DERBENT MAHALLESİ ARAPLAR CADDESİ 52681 ADA 1 PARSEL NO:1DÜKKAN3 YIL62.11 M² KAPALI₺129.600,00₺3.888,00 14.16
3MAMAK İLÇESİ DERBENT MAHALLESİ ARAPLAR CADDESİ 52681 ADA 1 PARSEL NO:2DÜKKAN3 YIL62,48 M² KAPALI₺129.600,00₺3.888,00 14.17
4MAMAK İLÇESİ DERBENT MAHALLESİ ARAPLAR CADDESİ 52681 ADA 1 PARSEL NO:3DÜKKAN3 YIL72,33 KAPALI₺151.200,00₺4.536,00 14.18
5MAMAK İLÇESİ DERBENT MAHALLESİ ARAPLAR CADDESİ 52681 ADA 1 PARSEL NO:4DÜKKAN3 YIL73,91 M² KAPALI₺158.400,00₺4.752,00 14.19
6MAMAK İLÇESİ DERBENT MAHALLESİ ARAPLAR CADDESİ 52681 ADA 1 PARSEL NO:5DÜKKAN3 YILTOPLAM :  454,5 M² ( 177,74 M² AÇIK VE 276,76 M²  KAPALI ALAN)₺252.000,00₺7.560,00 14.20
7YENİMAHALLE İLÇESİ KENTKOOP MAHALLESİ BATIKENT REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 NUMARALI BÜFEBÜFE3 YIL17 M² KAPALI₺144.000,00₺4.320,00 14.21
8YENİMAHALLE İLÇESİ KENTKOOP MAHALLESİ BATIKENT REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN 2 NUMARALI BÜFEBÜFE3 YIL17 M² KAPALI₺216.000,00₺6.480,00 14.22
9YENİMAHALLE İLÇESİ KENTKOOP MAHALLESİ BATIKENT REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN 3 NUMARALI BÜFEBÜFE3 YIL17 M² KAPALI₺115.200,00₺3.456,00 14.23
10YENİMAHALLE İLÇESİ KENTKOOP MAHALLESİ BATIKENT REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN LOKANTA(RESTORAN)LOKANTA (RESTORAN)3 YIL672 M² KAPALI₺1.728.000,00₺51.840,00 14.24
11YENİMAHALLE İLÇESİ KENTKOOP MAHALLESİ BATIKENT REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 NUMARALI TİCARETHANE (DÜKKAN)TİCARETHANE (DÜKKAN)3 YIL55 M² KAPALI₺187.200,00₺5.616,00 14.25
12YENİMAHALLE İLÇESİ KENTKOOP MAHALLESİ BATIKENT REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN 2 NUMARALI TİCARETHANE (DÜKKAN)TİCARETHANE (DÜKKAN)3 YIL54,50 M² KAPALI₺187.200,00₺5.616,00 14.26
13YENİMAHALLE İLÇESİ KENTKOOP MAHALLESİ BATIKENT REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN 3 NUMARALI TİCARETHANE (DÜKKAN)TİCARETHANE (DÜKKAN)3 YIL54,50 M² KAPALI₺187.200,00₺5.616,00 14.27
14YENİMAHALLE İLÇESİ KENTKOOP MAHALLESİ BATIKENT REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 NUMARALI TİCARETHANE (DÜKKAN)TİCARETHANE (DÜKKAN)3 YIL54,50 M² KAPALI₺187.200,00₺5.616,00 14.28
15YENİMAHALLE İLÇESİ KENTKOOP MAHALLESİ BATIKENT REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN 5 NUMARALI TİCARETHANE (DÜKKAN)TİCARETHANE (DÜKKAN)3 YIL55 M² KAPALI₺187.200,00₺5.616,00 14.29


Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.

 

İDARENİN ADI:ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİRİM:EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES:EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 13 YENİMAHALLE/ANKARA
TELEFON:0 312 507 25 89
FAX:0 312 507 26 11


 

#ilangovtr

Basın No ILN01993441

04 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haymana Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haymana Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haymana Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haymana Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.