BÜFE VE KAFETERYA KİRAYA VERİLECEKTİR

Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi, Acil servis girişi 9 m² Büfe yeri ve poliklinik girişi 96 m² Kafeterya yeri (65 m²’si kapalı alan, 31 m²’si açık alan toplam 96 m²) birlikte toplam 105 m², Büfe ve Kafeterya yerinin 3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.

Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Başhekimliği
            Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi, Acil servis girişi 9 m² Büfe yeri ve poliklinik girişi 96 m² Kafeterya yeri (65 m²’si kapalı alan, 31 m²’si açık alan toplam 96 m²) birlikte toplam 105 m², Büfe ve Kafeterya yerinin 3 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.


            İhalemiz 2866 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre (Madde.45. Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlerden, tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir.) açık teklif usulü ile yapılacaktır.

            1 - İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı         :
            Yeri, niteliği ve miktarı, Kira Şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan Hastanemiz; Acil servis girişi 9 m² Büfe yeri ve poliklinik girişi 96 m² Kafeterya yeri (65 m²’si kapalı alan, 31 m²’si açık alan toplam 96 m²) birlikte toplam 105 m², Büfe ve Kafeterya yerinin 3 yıllığına kiraya verilecektir.

            2 – Şartname ve Ekleri                                                       :
            İhale dokümanı posta veya kargo yoluyla satılmayacaktır.
            Şartname ve ekleri Hastanemiz Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Başhekimliği (Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı No.54 06760 Çubuk-ANKARA) doküman bedeli ödenerek teslim alınabilecektir.
            Doküman bedeli 1.000,00 TL. dir
            Hesap Adı                  : ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTAN ESİ BAŞHEKİMLİĞİ (DÖNER SER ;
            Vergi Dairesi ve No : Çubuk Vergi Dairesi 263 003 4560 ;
            Banka Adı                 : Türkiye Halk Bankası A.Ş.;
            Şube Adı ve Kodu    : 413 Samanpazarı Ankara Şubesi;
            Hesap No                   : 05000153;
İban No.                    : TR80 0001 2009 4130 0005 0001 53 iban nolu hesabına; yatırılacaktır. (Dekontta; Doküman Bedeli, istekli adı ve istekli vergi numarası kesinlikle belirtilecektir.)
            Doküman bedeli makbuzu veya banka dekontuna ait belgeler teklif zarfının içinde sunulacaktır.
            Doküman bedeli yatırmayan isteklilere doküman teslim edilmeyecektir. Doküman satın almayan istekliler ihaleye katılamaz. İhaleye katılım sağlamış olsada teklifi değerlendirmeye alınmayacak ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.

            3 - İhalenin tarihi, yeri ve şekli                                           :
            İhale, 03.04.2024 tarihinde Saat 10.00’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
            İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Çubuk Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimliği  (Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı No.54 06760 Çubuk-ANKARA) Konferans Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
            İstekliler dosyalarını ihale saatinden önce Çubuk Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimliği  (Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı No.54 06760 Çubuk-ANKARA) Satınalma Birimine teslim edeceklerdir. Teslim edilen belgeler komisyon huzurunda teslim sırasına göre kontrol edilecektir.
            2866 sayılı kanunun 46. Maddesi - Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
            Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.

            4 - Tahmin Edilen Bedel                                                     :
            335.188,53 TL. (Üçyüzotuzbeşbin yüzseksensekiz TL. Elliüç Krş.) (Bir Yıllık)’dir.

            5 - Geçici Teminat                                                               :
            İhaleye katılacakların, en az 100.556,56 TL. (Yüzbin beşyüzellialtı TL. Ellialtı Krş.) (En Az Muhammen Bedelin %30 ‘u kadar olacaktır.) lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
            Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatların;
            Hesap Adı                  : ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTAN ESİ BAŞHEKİMLİĞİ (DÖNER SER ;
            Vergi Dairesi ve No : Çubuk Vergi Dairesi 263 003 4560 ;
            Banka Adı                 : Türkiye Halk Bankası A.Ş.;
            Şube Adı ve Kodu    : 413 Samanpazarı Ankara Şubesi;
            Hesap No                   : 05000153;
            İban No.                    : TR80 0001 2009 4130 0005 0001 53 iban nolu hesabına; yatırılacaktır. (Dekontta; Geçici Teminat bedeli olduğu, İhale numarası, istekli adı ve istekli vergi numarası kesinlikle belirtilecektir.)
            Geçici teminat makbuzu, banka dekontu, geçici teminat mektubu vb. belgeler teklif zarfının içinde sunulacaktır.
            Geçici teminat bedelini yatırmayan istekliler ihaleye katılamaz. İhaleye katılım sağlamış olsada teklifi değerlendirmeye alınmayacak ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.

            6 - İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler         :
            6.1- İhaleye katılmak isteyen istekliler;
            a) İkametgah ilmuhaberi ve tebliğat için Türkiye’de adres beyanında bulunacaklardır.
            b) Gerçek kişiler; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanının aslı, ihale esnasında ibraz edilmek üzere) veya onaylı nüfus kayıt örneği getireceklerdir.
            c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edecekler, mezkür madde olan “b” maddesindeki belgelere ilave olarak;
            -Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını,
            -Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan (Son 1 (bir) yıl içinde) almış olduğu sicil kayıt belgesini,
            -Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesini,
            -İmza sirkülerinin aslını (veya noter tasdikli örneğini) veya Satınalma Birimimizce onaylanmış fotokopisini getireceklerdir.
            ç) Geçici teminat tutarının ödendiğini belgeleyeceklerdir.
            d) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini getireceklerdir.
            e) İstekliler adına ihaleye vekil sıfatı ile iştirak edecek kişiler, meskür madde olan “b” maddesindeki belgelere ilave olarak: adına teklifte bulunacakları ihale isteklisi kimselerden almış oldukları söz konusu işle ilgili vekâletnamelerini ve kendilerine ait olan noter tasdikli imza sirkülerini getireceklerdir.
            f) İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda: noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ile birlikte, ihale komisyonunca istenilen belgelerin (geçici teminatın dışındaki belgelerin) tamamı her bir ortak tarafından ayrı ayrı getireceklerdir.
            g) Doküman satın aldığına dair makbuz veya banka dekontu
            ğ) İhale teklif dosyasında; PTT den (veya farklı bir yetkili firmadan) alınan aktif Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi bulunacaktır.
            6.2- Teklifler ihale dokümanlarında belirtilen yazılı esaslara göre hazırlanacak ve verilecektir. İstenilen tüm belgeler asıl olacak ya da noter tasdikli olacaktır.
            6.3- Güncel Sabıka kaydı (Cumhuriyet Savcılığından alınacaktır)
            6.4- Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa İş Yeri Açma Belgesi, sırasıyla; kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birinin aslı, aslı yoksa “aslı idarece görülmüştür” tasdikli veya noterce tasdik edilmiş belgeler geçerlidir. Söz konusu Belgelerin Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden alınmış olması, veya başka bir kurumdan alınmış ise gene Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden Denklik İşlemleri yapılmış olan belgeler geçerlidir. Aksi takdirde istekliler ihaleye katılamazlar.

            7- Belgelerin Sunulma Şekli                                    :
            İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, hastanemiz satın alma birimine teslim edilecektir.
            Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Satın alma birimine ulaşması şarttır.

            8- Postadaki gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir. İhale saatinde teslim edilmemiş posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

            9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            10- EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) - Yasaklı Sorgulama ekranından katılımcılar sorgulanacaktır.  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx
            İhalelere katılmaktan yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. İhaleye katılım sağlamış olsa da teklifi değerlendirmeye alınmayacak ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.

            11. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.
 

#ilangovtr

Basın No ILN01992929

26 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haymana Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haymana Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Haymana Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haymana Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.